GDPR

Zpracování osobních údajů ve společnosti MOSTRO a.s.

V dubnu 2019 vstoupil v platnost zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, který zapracovává nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
Výhradním správcem osobních údajů je společnosti MOSTRO a.s.

Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje společnost zpracovává z několika dále uvedených důvodů v systému jejich technického a organizačního zabezpečení proti náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněného poskytnutí nebo zpřístupnění třetím osobám.

Společnost zpracovává údaje o fyzických osobách při poskytování služeb, prodeji výrobků a při návštěvách a kontaktech se stávajícími, jakož i potenciálními zákazníky.

Interním předpisem je specifikováno, k jakým účelům a jak dlouho společnost osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž tak informaci o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Kategorie osobních údajů

 1. Základní údaje nutné pro uzavření a plnění smluv
 2. Kontaktní údaje
 3. Údaje o nakoupeném produktu nebo poskytnuté službě
 4. Ostatní údaje vytvořené v souvislosti s poskytováním služeb
 5. Údaje vyplývající z běžné komunikace společnosti se zákazníkem
 6. Kamerové záznamy
 7. Údaje zpracované na základě souhlasu

Způsob zpracování osobních údajů a jejich uchování

Společnost MOSTRO zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost vede řádnou evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
Poskytnutí souhlasu využívaní údajů k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník je může kdykoli odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb dodaných nebo poskytnutých společnosti MOSTRO a následující 4 roky, pokud jej zákazník neodvolá, po jejich dodání nebo splnění.

Zpracování osobních údajů bude tedy probíhat po dobu plnění řádně uzavřené smlouvy. Po uplynutí této lhůty budou uchovávány pouze ty údaje, jejichž uchovávání se nadále řídí příslušnými zákony (např. Zákon o archivnictví a spisové službě).

Ostatní práva

Každá identifikovatelná fyzická osoba, která prokáže svou totožnost má následující práva:

 1. dle čl. 15 GDPR má právo přístupu k osobním údajům,
 2. dle čl. 16 GDPR má právo opravy nepřesných údajů,
 3. dle čl. 17 GDPR má právo výmazu osobních údajů,
 4. dle čl. 18 GDPR má právo omezení zpracování údajů,
 5. dle čl. 19 GDPR má právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování,
 6. dle čl. 20 GDPR nemá společnost právo na přenositelnost údajů,
 7. dle čl. 21 GDPR má právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 8. v případě pochybností se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pověřenec

Od 25. 5. 2018 je k dispozici kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení. V případě pochybností o zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit s žádostí o vysvětlení prostřednictvím pověřence pro ochranu paní Kopeckou Navrátilovou, mail: r.navratilova@mostro.cz.