Etický kodex

Důvěryhodnost může každá firma ztratit jen jednou

Chceme být společensky odpovědnou firmou, která dbá na dodržování etických zásad, dodržuje právní předpisy, váží si svých zákazníků, partnerů a zaměstnanců a je šetrná k životnímu prostředí.

Společnost MOSTRO a.s. je česká výrobní společnost s unikátním portfoliem výrobků a služeb využívaných především v klasické a jaderné energetice. Základním pilířem hodnot je výrobní program, který společnost úspěšně rozvíjí od roku 1958, a sice armatury pro jaderné elektrárny, na které jsou kladeny nejnáročnější požadavky v oblasti kvality, spolehlivosti a bezpečnosti.

Dalším pilířem je závazek společnosti k etickému, korektnímu, transparentnímu a bezúhonnému jednání ve všech situacích a za všech okolností, a to odpovědným a udržitelným způsobem. Kromě samozřejmého dodržování mezinárodních norem, standardů a zákonů, vnitřních předpisů a obecně platných etických standardů tvoří základ pro chování a jednání společnosti naše firemní hodnoty.

Základem naší každodenní činnosti je odpovědný a otevřený přístup, důvěra, spolehlivost, spolupráce a snaha o stále zlepšování, které jsou neoddělitelnou součástí zásad a pravidel chování každého zaměstnance společnosti.

Na tomto základě, který je zárukou dlouhodobého úspěchu, rozvíjíme spolupráci s našimi obchodními partnery.

Společnost si vytvořila etický kodex, který dále jasně stanovuje principy a pravidla etického chování zaměstnanců, ať již navenek organizace nebo vůči sobě navzájem. Princip a pravidla interního kodexu mají za cíl vytváření příjemných pracovních podmínek a klimatu nejen ke zvýšení produktivity a kvality vyráběné produkce, ale i získání a udržení kvalitních zaměstnanců.

Etický kodex rovněž respektuje závazky společnosti v omezení dopadů svých činností na znečišťování životního prostředí.

Etický kodex je založen na následujících principech:

K nahlášení podnětů slouží Compliance link

Společnost netoleruje žádnou formu pomsty zaměstnanci, který v dobré víře nahlásil nesprávné jednání, resp. jiné poznatky.