Certifikace

Vlastnosti armatur značky MOSTRO a proces jejich výroby jsou v souladu s mezinárodními standardy a zcela vyhovují podmínkám a požadavkům zákonů a vyhlášek upravujících bezpečnost tlakových zařízení

Společnosti vytváří podmínky pro plnění specifických požadavků na používání ISO 9001:2016 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.

Konstrukční řešení armatur MOSTRO a.s., včetně armatur určených pro klasickou energetiku, představuje vysoký stupeň bezpečnosti a dlouhodobé provozní spolehlivosti, splňuje požadavky legislativních předpisů České republiky tj. zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon, vyhlášky SÚJB č. 358/2016 Sb. o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení, dále vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení, vyhlášky SÚJB č. 329/2017 Sb., nařízení vlády č. 219/2016 Sb., Slovenské republiky konkrétně vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z., vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. a normativně technické dokumentaci Asociace strojních inženýrů (NDT A.S.I.) pro použití v jaderných elektrárnách s reaktory typu VVER.

Výrobní procesy zahrnující svařovací operace jsou certifikovány podle předpisů ČSN EN ISO 3834-2. Pracovníci svařovacího dozoru mají přiděleny odpovědnosti v souladu s normou ČSN EN ISO 14731 a jsou přezkoušeni a certifikováni Evropskou svářečskou federací EWF. Svařovací personál a technologie svařování jsou certifikováni dle ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISO 14732 a PED. Pracovníci defektoskopie jsou ve všech používaných metodách přezkoušeni a certifikováni podle ČSN EN ISO 9712 a splňují požadavky evropské směrnice pro tlaková zařízení č. 2014/68/EU (PED) a ruských standardů PNAE G.

MOSTRO a.s. disponuje širokou škálou výrobkové certifikace. Certifikáty jednotlivých typů armatur jsou vydány v souladu s evropskou směrnicí pro tlaková zařízení, potažmo nařízení vlády č. 219/2016 Sb. (SZÚ s. p.).

Pro dodávky do Ruské federace je v procesu certifikace vybraných armatur dle OIAE, jakož i pro Ukrajinu.

Systematická práce na zákaznické certifikaci umožňuje ucházet se o dodávky pro elektrárenské společnosti skupiny ČEZ, Česká republika, a to na základě obnovení statutu kvalifikovaného dodavatele, jakož i pro slovenské elektrárny včetně jaderných na základě zákaznického auditu ze září 2018. Společnost je dále kvalifikovaným dodavatelem ruských společností Atomstroyexport a Rosatom.