Compliance-link

Korporátní compliance je přirozenou součástí interní strategie a firemní kultury společnosti MOSTRO

Jedná se o součást systému k zajištění souladu vnitřních pravidel s vnějšími povinnostmi s důrazem na dodržování firemních etických kodexů (viz standardizační norma ISO 19600:2016).

Zavedený koncept korporátní politiky compliance je jednak vymezen podmínkami správy společnosti, jednak souvisí s její společenskou odpovědností.

Význam korporátní politiky compliance spočívá zejména v preventivní, identifikační a v ochranné funkci a vytváří komplexní systém trvalého zajišťování a zlepšování souladu chování společnosti s právními, morálními a etickými normami a pravidly, rovněž tak s požadavky na ochranu hospodářské soutěže, finanční a daňovou integritu a boj proti korupci. Neméně významnými oblastmi je ochrana životního prostředí, úroveň zaměstnaneckých vztahů a ochrana osobních údajů aj.

Společnost k výše uvedenému zavedla jednotný systém komunikace pro sdělování podnětů týkajících se zejména nekalého jednání, které může způsobit újmu společnosti MOSTRO, obchodním partnerům, spřízněným osobám, jakož i zaměstnancům.

Společnost považuje následující hlavní oblasti za stěžejní z pohledu ochrany dat, duševního vlastnictví, zamezení výskytu korupčního jednání, či jinak firemně nežádoucího jednání s cílem snížení rizik:

Oznámení je možné doručit následujícími způsoby:

Vztah oznamovatele ke společnosti MOSTRO:
Text oznámení, stručný popis:

E-mail/tel. oznamovatele vyplňte pouze v případě, že požadujete zpětnou informaci.

Oznamovatel:


   

Příjemcem podnětu je personální oddělení společnosti, které předá oznámení k řádnému prověření příslušnému útvaru společnosti.